Regulamin konkursu „Jak powinien smakować idealny napój odchudzający?”

Startujemy z konkursem!

Jak powinien smakować idealny napój odchudzający? Próbowałaś kiedyś napojów wspomagających odchudzanie? Napisz w komentarzu, jak powinien smakować produkt idealny. Czekamy na odpowiedzi! Do wygrania dwa superzestawy: Get Slim DayTime i shaker.

Co trzeba zrobić, żeby wygrać?

1. Polub nasz profil na Facebooku.

2. Udostępnij publicznie post konkursowy na swojej tablicy.

3. Odpowiedz na pytanie pod postem konkursowym: Jak powinien smakować idealny napój odchudzający?

Konkurs trwa do niedzieli 14 grudnia.

 

REGULAMIN KONKURSU

„Jak powinien smakować idealny napój odchudzający?”

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Jak powinien smakować idealny napój odchudzający?”.

2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

3. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest Noble Health sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 13 lok.8, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000341010.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, w portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/NobleHealth.

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 09.12.2014 o godzinie 12:00 i kończy w dniu 15.12.2014 o godzinie 23:59.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Nadawcą informacji wysyłanych do Uczestników jest wyłącznie Noble Health, a nie serwis Facebook. Organizator zobowiązuje się zwolnić serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu, w szczególności z ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez Uczestników Konkursu w stosunku do serwisu Facebook.

II. DEFINICJE

Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:

a) Fan Page – strona firmowa Noble Health w portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/NobleHealth

b) Fan – osoba, która polubiła (kliknęła „Lubię to”) Fan Page Noble Health.

c) Wall – tablica na Fan Page Noble Health.

d) Post – standardowa jednorazowa publikacja na Wallu.

e) Odpowiedź na pytanie konkursowe – odpowiedź Uczestnika na zadane pytanie konkursowe, zawarta w komentarzu pod postem konkursowym, która wykonana zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie jest jednym z warunków wzięcia udziału w Konkursie i której ocena stanowić będzie podstawę do wskazania przez Komisję Konkursową Zwycięzców Konkursu.

f) Konkurs – niniejszy konkurs ogłoszony przez Noble Health, w którym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie spośród Uczestników zostaną wskazani Zwycięzcy Konkursu.

g) Komisja Konkursowa – komisja składająca się z przedstawicieli Noble Health Sp. z o.o. stworzona na potrzeby wyłonienia Zwycięzców Konkursu.

h) Uczestnik – osoba fizyczna, posiadająca profil na Facebooku, zgodny z regulaminem serwisu, która wzięła udział w Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.

i) Zwycięzca Konkursu – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową, uprawniony do otrzymania Nagrody.

j) Nagroda – przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.

k) Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu.

l) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926) tj. informacje dotyczące Uczestnika: imię i nazwisko, Facebook ID, adres korespondencyjny, numer telefonu, przetwarzane przez Noble Health wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

m) Oświadczenie – formularz, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wysyłany do Zwycięzcy zwrotnie na prywatny adres e-mail, który Zwycięzca dobrowolnie wypełnia i podpisuje, a następnie odsyła do Organizatora. Formularz zawiera między innymi:

  • Facebook ID, imię i nazwisko zwycięzcy, adres do wysyłki nagrody, numer telefonu kontaktowego,
  • zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie w przypadku osoby niepełnoletniej,
  • zobowiązanie do przeniesienia na Noble Health majątkowych praw autorskich do odpowiedzi na pytanie konkursowe, jak i niewykonywania autorskich praw osobistych do odpowiedzi na pytanie konkursowe, na zasadach i w zakresie określonym w oświadczeniu, za wynagrodzeniem w postaci Nagrody.

Oświadczenie powinno zostać doręczone do Noble Health  przed wydaniem Nagrody. Prawidłowe wypełnienie Oświadczenia i jego doręczenie do Noble Health warunkuje wydanie Nagrody.

n) Organizator Noble Health sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 13 lok.8, 26-600 Radom.

o) Ustawa o Ochronie Danych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926).

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 09.12.2014 o godzinie 12:00, a kończy w dniu 15.12.2014 o godzinie 23:59.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

3. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna. W przypadku osób niepełnoletnich, mogą one być uczestnikiem Konkursu, pod warunkiem pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie.

4. Uczestnik Konkursu powinien:

a) posiadać stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiadać konto w serwisie społecznościowym Facebook, zgodne z regulaminem serwisu.

5. Konkurs zostanie ogłoszony w postaci posta na Wallu.

6. Aby wziąć udział w konkursie, należy udzielić Odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jak powinien smakować idealny napój odchudzający”, zawarte w poście konkursowym, umieszczonym na stronie firmowej Noble Health na Facebook www.facebook.com/NobleHealth.

7. Odpowiedzi na pytanie konkursowe będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wskazania Zwycięzców.

8. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w ust. 4 i 6 powyżej, oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Noble Health oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Odpowiedź na pytanie konkursowe powinna spełniać poniższe warunki:

a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,

c) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Noble Health, w tym nie może zawierać adresów stron internetowych,

d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich (majątkowych i osobistych).

11. Organizator może wykluczyć oraz usunąć zgłoszenie Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie w przypadku naruszenia pkt. III.10.

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik na mocy odrębnych oświadczeń woli, wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu i dostarczeniem nagrody;

b) opublikowanie nazwy profilu (Facebook ID) Uczestnika wraz z publikacją komentarza do postu napisanego przez Uczestnika.

2. Administratorem zbioru danych zawierającego dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu, w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jest Noble Health sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 13 lok.8, 26-600 Radom.

3. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Noble Health wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu, wydaniem nagrody, wykonywaniem autorskich praw majątkowych oraz ewentualnie w celach reklamacyjnych, o których mowa w pkt IX Regulaminu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane są tylko przez czas trwania Konkursu. Po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte.

5. Każdy z Uczestników może żądać w dowolnym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Noble Health swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu Zwycięzców Nagród.

6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.

7. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania Nagrody.

 

V. NAGRODY

1. Z tytułu udziału w Konkursie i po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Uczestnicy mają szansę zdobyć Nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Nagrodami w konkursie są: dwa zestawy. Zestaw składa się z jednego opakowania saszetek Get Slim DayTime i shakera z logo Noble Health.

a) Nagroda – łącznie dwa zestawy nagród. Jedno opakowanie saszetek Get Slim DayTime i jeden shaker z logo Noble Health. W przypadku powstania obowiązku podatkowego, Organizator z tytułu wygranej Użytkownika w konkursie zapłaci podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z  art. 41 ust. 7  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w związku z czym Użytkownik jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do uregulowania należności podatkowych, tj.: imienia i nazwiska, numeru NIP, daty urodzenia, dokładnego adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla Użytkownika zgodnie z treścią Załącznika nr 1

3. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

4. Zwycięzca stosownie do pkt VIII ust. 6 Regulaminu traci prawo do Nagrody w przypadku nieodebrania jej w terminie.

5. Jeden Uczestnik może otrzymać w Konkursie maksymalnie jedną Nagrodę.

 

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Spośród zamieszczonych na Wallu Odpowiedzi na pytanie konkursowe Komisja Konkursowa po zakończeniu konkursu, wybierze 2 (dwie) Odpowiedzi, których autorom zostaną przyznane Nagrody.

Kryteriami wyboru zwycięskich Odpowiedzi na pytanie konkursowe branymi pod uwagę przez Komisję Konkursową do wyłonienia Zwycięzców są: kreatywność, oryginalność i pomysł na Odpowiedź oraz jej zgodność z zadaniem konkursowym.

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach określonych w pkt IX Regulaminu.

 

VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

1. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana w postaci komentarza pod postem konkursowym na Wallu w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.

2. Każdy ze Zwycięzców w terminie 4 (czterech) dni kalendarzowych od upływu terminu, o którym mowa w ust.1 powyżej, powinien przesłać prywatną wiadomość na Fan Page Noble Health lub adres mailowy info@noblehealth.pl. W terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania przez Noble Health w/w wiadomości, Zwycięzca otrzyma wiadomość zwrotną zawierającą Oświadczenie, które należy wypełnić, podpisać oraz przesłać w terminie 4 (czterech) dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości od Noble Health listem poleconym na adres Noble Health. O zachowaniu terminu odesłania Oświadczenia decyduje data nadania przesyłki.

3. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku:

a) nieotrzymania przez Noble Health wiadomości lub Oświadczenia lub przesłania ich z naruszeniem terminów, o których mowa w ust. 2 powyżej,

b) niepodania w formularzu Oświadczenia wszystkich Danych Osobowych lub zgody rodziców lub opiekunów prawnych (jeśli jest wymagana).

c) wykluczenia go z udziału w konkursie w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

d) nieodebrania przesyłki z nagrodą (w sytuacji, gdy paczka z nagrodą wróci do Noble Health, nie zostanie ponownie wysłana do Zwycięzcy).

4. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem oświadczenia przez Uczestników Konkursu.

 

VIII. WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wydane przez Noble Health i wysłane Zwycięzcom pod rygorem dopełnienia wszystkich obowiązków regulaminowych.

2. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Noble Health Oświadczenia potwierdzającego prawo do Nagrody.

3. Noble Health ponosi koszty wysyłki Nagród przyznanych w Konkursie.

4. Każdy ze Zwycięzców może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o Nagrodzie złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody. Oświadczenie należy złożyć na piśmie i dostarczyć na adres Noble Health sp. z o.o. listem poleconym.

5. Noble Health działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody, nabywa własność egzemplarza oraz całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych treści, dzieł powstałych w związku z realizacją Odpowiedzi na pytanie konkursowe, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 – t.j.) zgodnie z wysłanym i podpisanym przez Zwycięzcę Oświadczeniem.

6. Nieodebranie Nagrody w terminie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Noble Health. Noble Health nie jest zobowiązana do ponownego wysyłania Nagrody.

7. Noble Health nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych koniecznych do przekazania Nagrody. Ponadto, Noble Health nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody.

 

IX. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres: Noble Health sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 13 lok.8, 26-600 Radom. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, jednak nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia opublikowania listy zwycięzców. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Na rozpatrzenie reklamacji Noble Health ma 30 (trzydzieści) dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Noble Health pisemnie powiadomi.

Uczestnika Konkursu w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

4. Uczestnikowi w razie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia reklamacji przysługuje prawo odwołania się do Sądu powszechnego.

5. Odpowiedzialność Noble Health jest ograniczona względem Uczestnika do wartości nagrody, do której jest on uprawniony, jak również do zgodnego z Regulaminem przeprowadzenia konkursu.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Fan Page Noble Health. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

3. Noble Health zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub pogorszenia warunków Konkursu.

4. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004, Nr 4, poz. 27.z późn. zm.) ani w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

 

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY NAGRODY – KONKURS Jak powinien smakować idealny napój odchudzający?”

Dziękujemy za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy wygranej!

Aby otrzymać nagrodę, należy w ciągu 4 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o wygranej czytelnie wypełnić poniższy formularz i odesłać listem poleconym na adres: Noble Health, ul. Malczewskiego 13 lok.8, 26-600 Radom.

Facebook ID………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię ……………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………………

(miasto wraz z kodem pocztowym, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)

NIP…………………………….

Adres właściwego Urzędu Skarbowego …………………………………………………..

Mam skończone 18 lat TAK NIE

Numer telefonu do kontaktu …………………………………………………..

Jednocześnie dobrowolnie wyrażam zgodę na potrącenie i odprowadzenie w moim imieniu

do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku od nagrody przez Noble Health Sp. z o.o. – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.).

……………………………, ………………………………………….

(Data) (Imię, nazwisko Zwycięzcy)

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Noble Health sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 13 lok.8, 26-600 Radom. Dane osobowe Zwycięzcy będą przetwarzane w celu wydania nagród oraz w celach finansowo-księgowych administratora danych. Podane dobrowolnie dane opiekuna prawnego będą przetwarzane w celach związanych z potwierdzeniem oświadczeń złożonych przez podopiecznego. W przypadku wyrażenia zgody dane zwycięzców Konkursu w zakresie imienia i nazwiska podanego na profilu w serwisie Facebook będą zamieszczone na stronie internetowej www.facebook.com/NobleHealth. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Jednocześnie dobrowolnie wyrażam zgadnę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926).

……………………………, ………………………………………….

(Data) (Imię, nazwisko Zwycięzcy)

 

Oświadczam, że w odniesieniu do stworzonej przeze mnie Odpowiedzi na pytanie konkursowe w ramach Konkursu „Jak powinien smakować idealny napój odchudzający?” zwanego dalej „Konkursem”:

a) jestem autorem wszelkich treści w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartych w Odpowiedzi na pytanie konkursowe. Treści te i utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone,

b) ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych w podpunkcie a powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

Niniejszym w związku z przyznaniem mi Nagrody przenoszę na Health sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 13 lok.8, 26-600 Radom bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do utworu na następujących polach eksploatacji:

a) Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;

b) Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;

c) Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

d) Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Noble Health; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;

e) Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

W związku z przyznaniem mi Nagrody udzielam Health sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 13 lok.8, 26-600 Radom bez dodatkowego wynagrodzenia zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu w tym dokonywanie przez Noble Health wszelkich zmian, przeróbek i adaptacji utworu, w celach związanych z działalnością

Noble Health oraz przenoszę nieodpłatnie na Noble Health własność egzemplarza utworu. Ponadto zobowiązuję się do niewykonywania osobistych praw autorskich do utworu i zezwalam Noble Health Sp. z o.o. na ich wykonywanie w moim imieniu.

……………………………, ………………………………………….

(Data) (Imię, nazwisko Zwycięzcy)

W przypadku osoby niepełnoletniej:

Jako opiekun prawny wyżej wskazanej (ego) wyrażam zgodę na:

§ uczestnictwo podopiecznego w konkursie „ Jak powinien smakować idealny napój odchudzający?

§ przeniesienie przez podopiecznego autorskich praw majątkowych do utworu oraz

§ potwierdzam złożone powyżej przez podopiecznego oświadczenia.

 

…………………………………………………………………………………….

(Dane opiekuna, imię, nazwisko, PESEL)

Leave a Reply