Regulamin Zawodów „Bezpieczny Trener” Get Slim Club

REGULAMIN ZAWODÓW

pn. „Get Slim Club Bezpieczny Trener”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Zawodach, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Zawodów, sposób informowania o Zawodach i ich warunkach.
2. Organizatorem i fundatorem nagród Zawodów jest Noble Health sp. z o.o. z siedzibą w Wielogórze, ul. Warszawska 62, 26-660 Jedlińsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000341010.
3. Zawody rozpoczynają się 18 marca 2016 roku i trwać będą do 3 czerwca 2016 roku ONLINE

II. DEFINICJE
Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:
a) Warunki Wzięcia udziału w Zawodach – zamieszczenie na profilu Facebook-owym Get Slim Club filmu instruktażowego z treningiem z uwzględnieniem zasad bezpiecznego treningu oraz polubienie profilu Facebook-owego Get Slim Club i udostępnienie informacji o Zawodach.
b) Zawody – zawody ogłoszone i organizowane przez Noble Health sp. z o.o., w których zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie spośród Uczestników zostaną wskazani zwycięzcy Zawodów.
c) Komisja Konkursowa – przedstawiciele Organizatora (cztery osoby), którzy wyłonią Zwycięzcę Zawodów.
d) Uczestnik – osoba fizyczna, która w sposób zgodny z Regulaminem, wzięła udział w Zawodach poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.
e) Zwycięzca Zawodów – Uczestnik, który został wskazany przez Komisję Konkursową.
f) Nagroda – przewidziana w Zawodach nagroda, którą Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.
g) Regulamin – niniejszy Regulamin Zawodów.
h) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926), przetwarzane przez Noble Health wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.
i) Organizator – Noble Health sp. z o.o. z siedzibą w Wielogórze, ul. Warszawska 62, 26-660 Jedlińsk.
j) Ustawa o Ochronie Danych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926).

III. ZASADY UDZIAŁU W Zawodach
1. Zawody rozpoczynają się w dniu 18 marca 2016 roku i trwać będą do 3 czerwca 2016 roku ONLINE
2. Udział w Zawodach jest dobrowolny.
3. Uczestnikiem Zawodów może być każda osoba fizyczna. W przypadku osób niepełnoletnich, mogą one być uczestnikiem Zawodów, pod warunkiem pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Zawodach.
4. Aby Wziąć udział w Zawodach, należy zamieścić na profilu Facebook-owym Get Slim Club film instruktażowy z treningiem uwzględniającym zasady bezpiecznego treningu oraz polubienie profilu Facebook-owego Get Slim Club i udostępnienie informacji o wydarzeniu.
5. Czynności wskazanych w ust. 4 powyżej może dokonać Uczestnik samodzielnie lub być zgłoszony przez siłownie/club fitness oraz inna osobę fizyczną.
6. Uczestnicy Zawodów będą podzieleni na grupy: kobiety i mężczyźni, oraz grupy: amatorów oraz profesjonalistów z uprawnieniami.
7. W każdej z grup wskazanych w ust. 6 powyżej będzie podział na kategorię: Crosstrening, Tabata, Trening Funkcjonalny.
8. Przystępując do Zawodów, Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem.
9. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Zawodów na każdym jego etapie w przypadku naruszenia Regulaminu.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik na mocy odrębnych oświadczeń woli, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Zawodów oraz dołączenia do bazy mailingowej Organizatora.
2. Administratorem zbioru danych zawierającego dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu, w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jest Noble Health sp. z o.o. z siedzibą w Wielogórze, ul. Warszawska 62, 26-660 Jedlińsk.
3. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Noble Health wyłącznie w celach związanych z realizacją Zawodów, newsletterem oraz wydaniem nagrody, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych.
4. Każdy z Uczestników może żądać w dowolnym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Noble Health swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Zawodów, Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Zawodach.
6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.
7. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Zawodach lub będzie podstawą do odmowy wydania Nagrody.

V. NAGRODA
1. Z tytułu udziału w Zawodach i po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Uczestnicy mają szansę zdobyć Nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Nagrodami w konkursie są produkty i usługi ufundowane przez Partnerów i Sponsorów zawodów, Certyfikat Bezpieczny Trener oraz możliwość przedstawienia zwycięskiego treningu na kanale Get Slim Club.
3. W przypadku powstania obowiązku podatkowego, Organizator z tytułu wygranej Użytkownika w konkursie zapłaci podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w związku z czym Użytkownik jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do uregulowania należności podatkowych, tj.: imienia i nazwiska, numeru NIP, daty urodzenia, dokładnego adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla Użytkownika zgodnie z treścią Załącznika nr 1
4. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY
1. Spośród Uczestników biorących udział w Zawodach Komisja Konkursowa w każdej z kategorii wskazanej w Roz. III ust. 6 i ust. 7 zostanie finalnie wybranych trzech zwycięzców.
2. Kryteria wyboru najlepszych Uczestników, które Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę poniżej:

– technika wykonywanych ćwiczeń (bezpieczeństwo)
– dobór ćwiczeń ich wszechstronność, zależnie od kategorii,
– sposób prezentacji (profesjonalizm, merytoryczność, prostota przekazu, umiejętność pracy z klientem, nieszablonowość, oryginalność)

Dodatkowo wyjaśnienie dla kategorii:
Cross trening- trening oparty na zróżnicowanych, funkcjonalnych ruchach, wykonywanych z wysoką intensywnością. Powinien zawierać trzy elementy: siłowy, gimnastyczny oraz kondycyjny, rozwijające jak największa ilość naszych cech motorycznych. Stawiamy na wszechstronność dobieranych ćwiczeń.
Czas trwania treningu do 8 min.
Tabata – trening interwałowy o wysokiej intensywności, trwający 4 minuty (8 rund x 20sek
pracy/10 sek. przerwy) ukierunkowany na podniesienie wytrzymałości i wydolności.
Oceniamy różnorodność ćwiczeń i aktywowanie jak największej ilości naszych mięsni.
Funkcjonalny – trening ukierunkowany na wszechstronne wzmocnienie naszego ciała, głównie mięsni
głębokich. Odbywa się to bez nadmiernego rozbudowywania masy mięśniowej.
Imituje nasze codzienne ruchy, poprawia gibkość i zwinność. Zwracamy uwagę na dobór
ćwiczeń, który będzie harmonijnie rozwijał nasze ciało i cechy motoryczne.
Czas trwania treningu do 8 min.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wskazania nagrody publiczności dla Uczestnika z największa ilością „polubieni” na profilu Facebook-owym.

VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
1. Wyniki Zawodów zostaną ogłoszone w dniu 10 czerwca 2016 r. po zakończeniu Zawodów.
2. Zwycięzcom zostaną wręczone nagrody w dniu zakończenia Zawodów.
3. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku wykluczenia go z udziału w Zawodach w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie informacje o Zawodach zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.noblehealth.com/blog
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Zawodów z ważnych powodów w każdym czasie.
4. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.