Regulamin: Konkurs Mikołajkowy w sklepach Rossmann

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
 2. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest Noble Health sp. z o.o. z siedzibą w Wielogórze, ul. Warszawska 62, 26-660 Jedlińsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000341010.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie internetowej www.noblehealth.com.

 

 1. DEFINICJE

Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:

 1. a) Wzięcie udziału w konkursie – wypełnienie przez Uczestnika formularza znajdującego się na stronie internetowej noblehealth.com oraz odpowiedź na zadane pytanie konkursowe, zawarta w formularzu, której udzielenie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie i której ocena stanowić będzie podstawę do wskazania przez Komisję Konkursową Zwycięzców Konkursu.
 2. b) Konkurs – niniejszy konkurs ogłoszony i organizowany przez Noble Health, w którym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie spośród Uczestników zostaną wskazani Zwycięzcy Konkursu.
 3. c) Komisja Konkursowa – komisja składająca się z przedstawicieli Noble Health z o.o. stworzona na potrzeby wyłonienia Zwycięzców Konkursu.
 4. d) Uczestnik – osoba fizyczna, która w sposób zgodny z Regulaminem, wzięła udział w Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.
 5. e) Zwycięzca Konkursu – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową, uprawniony do otrzymania Nagrody.
 6. f) Nagroda – przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. g) Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu.
 8. h) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926), przetwarzane przez Noble Health wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.
 9. i) Organizator Noble Health z o.o. z siedzibą w Wielogórze, ul. Warszawska 62, 26-660 Jedlińsk.
 10. j) Ustawa o Ochronie Danych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926).

 

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.12.2015 o godzinie 00:00 i kończy w dniu 05.12.2015
  o godzinie 23:59.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna. W przypadku osób niepełnoletnich, mogą one być uczestnikiem Konkursu, pod warunkiem pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie. .
 4. Aby Wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej www.noble health.com oraz udzielić odpowiedzi na pytanie, zawarte w formularzu.
 5. Odpowiedzi na pytanie zwarte w formularzu będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wskazania Zwycięzców.
 6. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Noble Health oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Odpowiedź na pytanie zadane w formularzu powinna spełniać poniższe warunki:
 9. a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
 10. b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,
 11. c) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Noble Health, w tym nie może zawierać adresów stron internetowych,
 12. d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich (majątkowych i osobistych).
 13. Organizator może wykluczyć oraz usunąć zgłoszenie Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie w przypadku naruszenia pkt. III.8.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
 2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik na mocy odrębnych oświadczeń woli, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu i dostarczeniem nagrody;
 3. Administratorem zbioru danych zawierającego dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu, w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jest Noble Health sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 13 lok.8, 26-600 Radom.
 4. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Noble Health wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu, wydaniem nagrody, wykonywaniem autorskich praw majątkowych oraz ewentualnie w celach reklamacyjnych, o których mowa w pkt IX Regulaminu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane są tylko przez czas trwania Konkursu. Po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte.
 6. Każdy z Uczestników może żądać w dowolnym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Noble Health swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu Zwycięzców Nagród.
 7. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania Nagrody.

 

 1. NAGRODA
 2. Z tytułu udziału w Konkursie i po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Uczestnicy mają szansę zdobyć Nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Nagrodą w konkursie jest weekend w SPA o wartości 1.000,00 zł w hotelu Belvedere w Zakopanem. Pobyt możliwy jest do końca marca 2016 roku z wyłączeniem okresu Świąt i Nowego Roku
 4. W przypadku powstania obowiązku podatkowego, Organizator z tytułu wygranej Użytkownika w konkursie zapłaci podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w związku z czym Użytkownik jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do uregulowania należności podatkowych, tj.: imienia i nazwiska, numeru NIP, daty urodzenia, dokładnego adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla Użytkownika zgodnie z treścią Załącznika nr 1
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY
 2. Spośród odpowiedzi na pytanie konkursowe znajdujące się w formularzu Komisja Konkursowa po zakończeniu Konkursu, wybierze 1 (jedną) Odpowiedź, której autorowi zostanie przyznana Nagroda.
 3. Kryteriami wyboru zwycięskich Odpowiedzi na pytanie konkursowe branymi pod uwagę przez Komisję Konkursową do wyłonienia Zwycięzcy są: kreatywność, oryginalność i pomysł na Odpowiedź oraz jej zgodność z zadaniem konkursowym.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach określonych w pkt IX Regulaminu.

 

VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone i przesłane na adres e-mail wskazany w formularzu konkursowym w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu.
 2. Zwycięzca w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od upływu terminu, o którym mowa w ust.1 powyżej, powinien przesłać wiadomość na adres mailowy info@noblehealth.pl

W terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania przez Noble Health w/w wiadomości, Zwycięzca otrzyma wiadomość zwrotną zawierającą Oświadczenie, które należy wypełnić, podpisać oraz przesłać w terminie 4 (czterech) dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości od Noble Health listem poleconym na adres Noble Health. O zachowaniu terminu odesłania Oświadczenia decyduje data nadania przesyłki.

 1. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku:
 2. a) nieotrzymania przez Noble Health wiadomości lub Oświadczenia, jak również przesłania ich z naruszeniem terminów, o których mowa w ust. 2 powyżej,
 3. b) niepodania w formularzu Oświadczenia wszystkich Danych Osobowych,
 4. c) wykluczenia go z udziału w Konkursie w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 5. d) nieodebrania przesyłki z nagrodą (w sytuacji, gdy paczka z nagrodą wróci do Noble Health, nie zostanie ponownie wysłana do Zwycięzcy).
 6. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem Oświadczenia przez Uczestników Konkursu.

 

VIII. WYDANIE NAGRODY

 1. Nagroda przyznana w Konkursie zostanie wydana przez Noble Health i wysłana Zwycięzcy pod rygorem dopełnienia wszystkich obowiązków regulaminowych.
 2. Nagroda zostanie wysłana pocztą na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Noble Health Oświadczenia potwierdzającego prawo do Nagrody.
 3. Noble Health ponosi koszty wysyłki Nagrody przyznanej w Konkursie.
 4. Zwycięzca może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o Nagrodzie złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody. Oświadczenie należy złożyć na piśmie i dostarczyć na adres Noble Health sp. z o.o. listem poleconym.
 5. Noble Health działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody, nabywa własność egzemplarza oraz całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych treści, dzieł powstałych w związku z realizacją Odpowiedzi na pytanie konkursowe, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 – t.j.) zgodnie z wysłanym i podpisanym przez Zwycięzcę Oświadczeniem.
 6. Nieodebranie Nagrody w terminie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Noble Health. Noble Health nie jest zobowiązana do ponownego wysyłania Nagrody.
 7. Noble Health nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych koniecznych do przekazania Nagrody. Ponadto, Noble Health nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody.

 

 1. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres: Noble Health sp. z o.o. z siedzibą w Wielogórze, ul. Warszawska 62, 26-660 Jedlińsk. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, jednak nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia opublikowania listy zwycięzców. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Na rozpatrzenie reklamacji Noble Health ma 30 (trzydzieści) dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Noble Health pisemnie powiadomi Uczestnika Konkursu w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Uczestnikowi w razie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia reklamacji przysługuje prawo odwołania się do Sądu powszechnego.
 6. Odpowiedzialność Noble Health jest ograniczona względem Uczestnika do wartości nagrody, do której jest on uprawniony, jak również do zgodnego z Regulaminem przeprowadzenia konkursu.

 


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej www.noblehealth.com. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 4. Noble Health zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub pogorszenia warunków Konkursu.
 5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 8. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004, Nr 4, poz. 27.z późn. zm.) ani w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

Pobierz załącznik OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY NAGRODY  TUTAJ